اخبار دانشگاه
پروپوزال های تصویب شده در واحد عجب شیر
پژوهش  تاريخ: 24 اسفند 1393   بازديدها: 7 159

45- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 23 اردیبهشت 95 950223.doc [حجم:44.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 323)
44- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 17 اردیبهشت 95 950217.doc [حجم:47 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 169)

43- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 11 اردیبهشت 95 950211.doc [حجم:40.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 258)
42- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 950201.doc [حجم:40 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 174)
41- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 25 فروردین 95 950125.doc [حجم:47.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 143)
40- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 22 فروردین 95 950122.doc [حجم:44 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 135)
39- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 18 فروردین 95 950118.doc [حجم:46.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 162)

38- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 11 اردیبهشت 95 amozesh.doc [حجم:37 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 191)
37- پروپوزالهای مصوب رشته بانکداری اسلامی واحد عجب شیردر مورخ 11 اردیبهشت 95 bank.doc [حجم:30.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 97)

36- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 11 اردیبهشت 95 tahgigat.doc [حجم:29.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 121)

35- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 memari.doc [حجم:32.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 106)
34- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 ravanshenasi.doc [حجم:32.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 111)
33- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 management.doc [حجم:30.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 169)

32- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 22 اسفند 94 memari941222.pdf [حجم:64.8 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 201)
31- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 22 اسفند94 ravanshenasi941222.pdf [حجم:88.34 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 169)
30- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 10 اسفند 94 management-941210.pdf [حجم:69.25 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 189)
29- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 01 اسفند 94 management-941201.pdf [حجم:70.23 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 105)

28- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 20 اسفند 94 ravanshenasi-941220.doc [حجم:38 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 133)
27- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 18 اسفند 94 memari-941218.doc [حجم:42 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 109)

26- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 8 اسفند 94 ravanshenasi-9412082.doc [حجم:31.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 77)
25- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 8 اسفند 94 tahgigat-941208.doc [حجم:35.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 133)
24- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 8 اسفند 94 manegement-9412081.doc [حجم:34.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 128)
23- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 8 اسفند 94 amozesh-9412083.doc [حجم:31.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 125)
22- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 12 بهمن 94 memari-941112.doc [حجم:36 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 82)

21- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 20 دی 94 94-10-201.pdf [حجم:91.43 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 208)
20- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 20 دی 94 94-10-20.pdf [حجم:76.48 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 201)
19- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 12 دی 94 94-10-12.pdf [حجم:69.68 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 183)
18- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 30 دی 94 94-10-06ma.pdf [حجم:67.16 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 161)
17- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 15آبان 94 لغایت 1 بهمن 94 94-10-06amozesh.pdf [حجم:65.98 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 147)
16- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 10 دی 94 94-10-06tahgigat.pdf [حجم:68.27 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 111)

15- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 15آبان 94 لغایت 30 دی 94 941030amvzsh.pdf [حجم:68.38 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 148)
14- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 30 شهریور 94 لغایت 30 دی 94 941030ma.pdf [حجم:67.67 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 136)

13- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 6 دی 94 941006.pdf [حجم:71.06 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 117)

12- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 15 مهر 94  94-07-15.pdf [حجم:103.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 401)

11- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 10 و 30 شهریور 94 94-06-10-.pdf [حجم:68.88 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 181)
10- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 15 و 30 تیر 94
94-04-15.pdf [حجم:66.67 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 160)

9- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 25 اردیبهشت 94 94-02-25.pdf [حجم:63.81 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 128)
8- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر از مورخ 30 خرداد 94 لغایت 30 مرداد 94 propozal940530.doc [حجم:79 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 323)
7- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 31 خرداد 94
propozal940331.doc [حجم:41 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 272)
6- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 27 اردیبهشت 94  propozal940227.doc [حجم:49 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 272)

5- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 19 اردیبهشت 94 propozal.doc [حجم:67.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 295)
4- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 21 اسفند 93 propozal3.doc [حجم:42.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 347)

3- پروپوزالهای رشته تحقیقات آموزشی propozal.pdf [حجم:63.8 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 352)
2- پروپوزالهای رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی propozal1.pdf [حجم:53.64 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 537)
1- پروپوزالهای رشته معماریpropozal2.pdf [حجم:83.76 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 557)

آرشیو