پژوهش » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه

پروپوزال های تصویب شده در واحد عجب شیر

45- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 23 اردیبهشت 95 950223.doc [44.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 322)
44- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 17 اردیبهشت 95 950217.doc [47 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 167)
43- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 11 اردیبهشت 95 950211.doc [40.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 256)
42- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 950201.doc [40 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 173)
41- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 25 فروردین 95 950125.doc [47.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 141)
40- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 22 فروردین 95 950122.doc [44 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 134)
39- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 18 فروردین 95 950118.doc [46.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 160)
38- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 11 اردیبهشت 95 amozesh.doc [37 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 189)
37- پروپوزالهای مصوب رشته بانکداری اسلامی واحد عجب شیردر مورخ 11 اردیبهشت 95 bank.doc [30.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 95)

36- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 11 اردیبهشت 95 tahgigat.doc [29.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 119)

35- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 memari.doc [32.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 104)
34- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 ravanshenasi.doc [32.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 109)
33- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 1 اردیبهشت 95 management.doc [30.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 167)
32- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 22 اسفند 94 memari941222.pdf [64.8 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 200)
31- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 22 اسفند94 ravanshenasi941222.pdf [88.34 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 168)
30- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 10 اسفند 94 management-941210.pdf [69.25 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 187)
29- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 01 اسفند 94 management-941201.pdf [70.23 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 104)
28- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 20 اسفند 94 ravanshenasi-941220.doc [38 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 132)
27- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 18 اسفند 94 memari-941218.doc [42 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 107)
26- پروپوزالهای مصوب رشته روانشناسی تربیتی واحد عجب شیر در مورخ 8 اسفند 94 ravanshenasi-9412082.doc [31.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 76)
25- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 8 اسفند 94 tahgigat-941208.doc [35.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 131)
24- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 8 اسفند 94 manegement-9412081.doc [34.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 127)
23- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 8 اسفند 94 amozesh-9412083.doc [31.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 124)
22- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 12 بهمن 94 memari-941112.doc [36 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 81)

21- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 20 دی 94 94-10-201.pdf [91.43 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 207)
20- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 20 دی 94 94-10-20.pdf [76.48 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 199)

19- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 12 دی 94 94-10-12.pdf [69.68 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 181)
18- پروپوزالهای مصوب رشته مدیریت بازرگانی واحد عجب شیر در مورخ 30 دی 94 94-10-06ma.pdf [67.16 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 160)
17- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 15آبان 94 لغایت 1 بهمن 94 94-10-06amozesh.pdf [65.98 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 146)
16- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 10 دی 94 94-10-06tahgigat.pdf [68.27 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 110)

15- پروپوزالهای مصوب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مورخ 15آبان 94 لغایت 30 دی 94 941030amvzsh.pdf [68.38 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 147)
14- پروپوزالهای مصوب رشته معماری واحد عجب شیر در مورخ 30 شهریور 94 لغایت 30 دی 94 941030ma.pdf [67.67 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 135)

13- پروپوزالهای مصوب رشته تحقیقات آموزشی واحد عجب شیردر مورخ 6 دی 94 941006.pdf [71.06 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 116)
12- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 15 مهر 94  94-07-15.pdf [103.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 400)

11- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 10 و 30 شهریور 94 94-06-10-.pdf [68.88 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 180)
10- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 15 و 30 تیر 94
94-04-15.pdf [66.67 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 158)

9- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 25 اردیبهشت 94 94-02-25.pdf [63.81 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 126)
8- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر از مورخ 30 خرداد 94 لغایت 30 مرداد 94 propozal940530.doc [79 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 322)
7- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 31 خرداد 94
propozal940331.doc [41 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 272)
6- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 27 اردیبهشت 94  propozal940227.doc [49 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 271)

5- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 19 اردیبهشت 94 propozal.doc [67.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 294)
4- پروپوزالهای مصوب واحد عجب شیر در مورخ 21 اسفند 93 propozal3.doc [42.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 346)

3- پروپوزالهای رشته تحقیقات آموزشی propozal.pdf [63.8 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 351)
2- پروپوزالهای رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی propozal1.pdf [53.64 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 536)
1- پروپوزالهای رشته معماریpropozal2.pdf [83.76 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 556)

[ادامه مطلب]

چکیده پایان نامه های گروه ارشد معماری

[ادامه مطلب]

چکیده پایان نامه های گروه تحقیقات آموزشی[ادامه مطلب]

چهارمین دوره مسابقات رباتیک کردستان

 

چهارمین دوره مسابقات رباتیک کردستان در تاریخ 20 و 21 اسفند ماه 1393 در واحد سنندج برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

 

Robatic

[ادامه مطلب]

همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری

[ادامه مطلب]

فرمهای پژوهشی

1- فرم شماره صفر 1.doc [264 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 339)
2- فرم شناسنامه طرح پژوهشی 2.doc [57 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 180)
3- فرم تعهدنامه مقاله 3.doc [133.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 160)
4- فرم رزومه اساتید 4.doc [86.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 97)
5- فرم تعهدنامه و تقاضای دریافت جایزه بابت انتشار و چاپ مقاله5.doc [69 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 109)

6- بررسی گزارش 50 درصد طرح پژوهشی توسط ناظر 6.doc [44.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 79)
7- بررسی گزارش نهایی طرح پژوهشی توسط ناظر 7.doc [46.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 135)
8- دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی 8.doc [334 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 180)

[ادامه مطلب]

پروپوزال های تصویب شده واحد عجب شیر در مورخ 94/01/24

[ادامه مطلب]

سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید

 

WWW.IEBO.ir

 

hamayesh sakhteman

[ادامه مطلب]
[<<]  [1 2 ]  [>>]
آرشیو