عمرانی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
عمرانی

اقدامات انجام یافته در حوزه معاونت عمرانی:

قرارداد ساختمان آموزشي 1005 اين واحد دانشگاهي با شركت ساختماني وارف زمين در تاريخ 17/11/83 منعقد شده و بدليل ايجاد اختلافاتي مابين كارفرما و پيمانكار در سال 85 طي اسناد و مداركي كه در بايگاني سازمان مركزي  وجود دارد،  به خلع  يه پيمانكار منجر مي گردد.
      سـاختمان 1005 بر اساس نقشه هاي ارسالي از ســازمان مركزي داراي دو طبقـه و 3441 متر مربع زيـربنا مي­باشد كه حدوداً 3/1 فونداسيـون پروژه وتيرئستون هاي آن اجـرا شده ليــكن به علت تغييرات آيين نامه 2800 نيـاز به بازنگري اساسي داشته است. در طول 8-7 ماه گذشته اين واحد دانشگاهي با همـكاري مديريت كل امور فني ساختمان . جناب آقاي مهندس مهر آزه سعي در باز بيني نقشه هاي جديد ساختمان 1005 بر اساس مقاطع تهيه شده و اجرا شده در سال 83 توسط پيمانكارداشته است.
      در طي زمان مزبور، آزمايشات بتن ژئوتكنيك محل پروژه و زنگ زدگي مصــالح پايكار نيز انجام شده و مجوز مناقصه محدود براي اتمام عمليات ساختماني اين پروژه از سازمان مركزي اخذ شده است درحال حاضر اسناد مناقصه شركتهای انتخاب شده توسط سازمان مركزي دانشگاه و معاونت عمراني منطقه آذربايجان شرقي گشوده شده و پيمانكار مزبور نيز براي اتمام عمليات انتخاب شده است.
 
   اهم فعاليتهاي عمراني:
     * اقدام به خرید زمین 12 هکتاری اراضی دانالو براي احداث سايت دانشگاه
     * مراحل نهايي مناقصه پروژه ناتمام حداكثر تا پايان اسفند ماه
     * ايجاد محوطه دانشگاه و پاركينگ
     * تكميل زير زمين ساختمان به مساحت 1200 متر مربع
     * احداث نمازخانه مجزا براي خواهران و برادران به مساحت 150متر مربع

 
آرشیو