اخبار دانشگاه
کسب رتبه اول مسابقه مقاله نویسی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
خبرها  تاريخ: 25 فروردین 1394   بازديدها: 1 344

 

Azarye rad

 

 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر در چهارمین نشست مقاله نویسی دانشجویان و طلاب علوم دینی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی با ارایه مقاله، موفق به کسب رتبه اول در این مسابقه شدند.  

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مقاله سعید آذری راد و فاطمه آذری راد تحت عنوان" شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش زاد و ولد و ارائه راهکارهای مناسب در افزایش زاد ولد در منطقه عجب شیر " توانست در بین مقالات ارائه شده در چهارمین نشست مقاله نویسی دانشجویان و طلاب علوم دینی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی عنوان مقاله برتر و رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.  

این همایش با محوریت "خانواده و سبک زندگی دینی" به میزبانی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

در بخشی از این مقاله آمده است: طبق یافته های مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت درایران کاهش یافته است و این زنگ خطری برای آینده ی کشور در زمینه رشد و توسعه ی اقتصادی به شمار می رود. آمار سازمان ملل نشان می دهد که پیری جمعیت در دهه‌های آینده، یک تهدید و ضعف بزرگ برای جهان است. هدف مقاله حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش زاد ولد و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه افزایش جمعیت می باشد. روش پژوهش توصيفي، از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل 150نفر از معلمان زن و مرد در منطقه عجب شیر  است. حجم نمونه پژوهش نیز با محاسبه از طریق جدول مورگان  برابر با  108 نفر از معلمان منطقه عجب شیر است، شیوه نمونه شیوه نمونه گیری، تصادفی طبقه‌ای و  ابزار اندازه گيري شامل یک پرسشنامه محقق ساخته در پنج بخش كه ضريب پايايي حاصله براي آن 7/72 است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي حاصله از روش هاي آماري ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. مبتنی بر نتایج تحلیل رگرسیون و ضرایب بتای استاندارد می توان نتیجه گرفت که در پیش‌بینی تغییرات کاهش زاد ولد، عوامل تاخیر در ازدواج در بین جوانان با ضرایب بتای(25/0) درصد در اولویت اول، عوامل سبک تک فرزندی رایج در خانواده ها با ضرایب بتای(13/0) درصد در اولویت دوم، عوامل دغدغه‌های معیشتی با ضرایب بتای(13/0) درصد در اولویت سوم، عوامل هجوم شبکه های ماهواره ای با ضرایب بتای(7/0) درصد در اولویت چهارم در کاهش زاد و ولد موثر هستند.

شایان ذکر است سعید و فاطمه آذری راد هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر می باشند.

 

آرشیو