اخبار دانشگاه
مقاله اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدعجب شیر، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد
خبرها  تاريخ: 3 دی 1393   بازديدها: 1 082

در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی:

مقاله اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدعجب شیر، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد

مقاله دکتر حسین قره بیگلو، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر و دکتر بهنام شادی دیزجی  با عنوان: سنجش هوش فرهنگي مدیران و بررسي رابطه آن با سبك رهبري در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی به میزبانی بنیاد نخبگان استان اردبیل ارائه و به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی  به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل اواخر آذر ماه جاری برگزار گردید و این مقاله از بین 650 مقاله ارائه شده به عنوان مقاله برتر انتخاب و از سوی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل تجلیل شد.

در گوشه ای از این مقاله آمده است:

ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﺔ اﺧﻴﺮ ﺻﺤﻨﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ.  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر «ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  » ﺑﻪ ﻗﺪري زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺪاﺑﻴﺮ و روشﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن، از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آنﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي  ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺣﺎﺷﻴﻪ   ﻧﺸﻴﻨﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺣﻀﻮر روز اﻓﺰون زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺴﺘﺮش   رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در یک شرکت تولیدی می باشد. اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش انجام تحقيق،تحقيق توصيفي از نوع همبستگي، مي باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

دکتر حسین قره بیگلو در این خصوص اظهار داشت: در پایان نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین رابطه معناداری وجود دارد و در پایان این مقاله، پیشنهاداتی جهت بهبود بهره وری و سودآوری جامعه آماری مورد مطالعه ارایه شده است.

آرشیو