کارگزینی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
کارگزینی

آشنایی با حوزه كارگزيني و جذب هيات علمي:

 

 حوزه كارگزيني و جذب هيات علمي واحد عجب شير از سال 1386 رسماً شروع بكار نموده اين بخش توسط آقاي احد عطایی که داراي مدرك كارشناسي ارشد زبان انگلیسی مي باشند اداره مي گردد.
با توجه به اينكه هيئت علمي اساس و ركن يك مجموعه آموزشي و پژوهشي بوده و افزايش رشته هاي تخصصي در دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مهمترين اركان در جهت رشد دانشگاه و افزايش تعداد دانشجويان مي باشد
   اهم فعاليتهاي اين حوزه به شرح زير مي باشد:
*  جذب 2 نفر از اساتيد دكتري تخصصي PHD در رشته هاي مختلف
*  جذب 7  نفر دانشجوي دكتري
*  تصويب 7  رشته در سال 1388
* افزايش رشته هاي تحصيلي دانشگاه از 3 رشته به 26  از سال 85 تا 89
* تشكيل پرونده جهت استخدام هيات علمي و بورسيه به تعداد 9- سال89
*   تشكيل بيش از 13 پرونده رشته جديد و ارسال به شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري
*    تمهيد مقدمات و تشكيل پرونده جذب بيش از 6 پرونده متقاضي استخدام با مدرك PHD
*  انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاء شامل دريافت مجوز استخدام، دريافت مدارك لازم، صدور  معرفي نامه هاي مورد نياز و ...
* انجام كليه امور مربوط به صدور انواع احكام كارگزيني اعضاء همچون : احكام تغيير ضريب حقوق، مأموريت تحصيلي، فرصت مطالعاتي، مرخصي بدون حقوق، تغيير عائله و اولاد، ارتقاء مرتبه
*دريافت آئين نامه، مقررات و دستور العمل هاي ارسال از سوي وزارت متبوع و مطالعه دقيق به منظور بهره برداري صحيح در انجام امور        

 *تهیه و پاراف احکام افزایش حقوق و مزایا، ارتقاء و ترفیع ، انتقال و ماموریت ، استخدام ، تغییر وضعیت استخدامی، برقراری ، کاهش ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد، طرح نیروی انسانی مشمول خدمت نظام و آمار و گزارشهای مختلف و ...

 
آرشیو