گالری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
گالری

 

بندر رحمانوبندر رحمانلو

 

بندر رحمانلو

 

بندر رحمانلوبندر رحمانلو

 

بندر رحمانلوبندر رحمانلو

 

بندر رحمانلوبندر رحمانلو

 

بندر رحمانلوبندر رحمانلو

 

بندر رحمانلوبندر رحمانلو

 

 

آبشار در روستای هرگلان

 

 

 تندیس الهه باران در روستای هرگلان

 

 

طبیعت عجبشیر

 

 طبیعت عجبشیر - روستای هرگلان

 

 

غروب بندر رحمانلو

 

 غروب بندر رحمانلو

 

 

غروب بندر رحمانلو

 

 

 فصل شکوفه های عجبشیر

 

 

 قلعه ضحاک روستای ینگجه عجبشیر

 

 

 گور چین دره سی

 

 

 مشت عثمان در سواحل بندر رحمانلو

 

 مشت عثمان در سواحل بندر رحمانلو

 

 

قلعه ضحاک روستای ینگجه عجبشیر

 

 نمایی از سر ستون های مسجد جامع عجبشیر

 

 

نمایی از سر ستون های مسجد جامع شیرلو

 

 

 

 

 

 
آرشیو