یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۹:۰۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

وب سایت داشنگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

معاونت دانشگاه

 

سرپرست معاونت : آقای صابر حاذقی

 

کارشناس مسئول اداری ومدیر مالی : آقای صابر حاذقی

 

 

حوزه معاونت با توجـه به اهمیت نیـروی انسانی و منابع مالی از ارکان مهم دانشگاه در راستای رشـد و توسعه­ ی دانشگاه همـواره مورد توجه بوده و اداره­ ی آن با شـرایط مطلوب می­تواند آینده­ ی رو به رشد و تعالی واحد را تضمین نماید و همچنین با داشتن منابع انسانی کارا و هوشمند (نیروی کار ) در جهت ارتقاء و به فعل­ رساندن توانمندی های بالقوه موثر باشد.

 

رئیس واحد: دکتر پرویز احدی

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی : آقای رامین مظلمی زاده

حراست: اقای اسد خدا محمدی

کارشناس مسئول اداری و مدیر مالی : آقای صابر حاذقی

رئیس اداره آموزش : خانم نازیلا عبدالهی

کارشناس امور آموزش : خانم تهمینه خیری

کارشناس امور آموزش : اقای محمد خلیلی

کارشناس امور آموزش : خانم بهناز جودی

مسئول امتحانات و اتاق اساتید : آقای داوود محمدزاده

مسئول امور پژوهش و پایان نامه :  اقای هادی سمند

کارشناس خدمات ماشین(مسئول فناوری و آمار و اطلاعات ) : خانم زهره فخری نژاد

کارشناس مسئول امور دانشجویی : آقای ضیاء الدین حاتمی

کارشناس امور دانشجویی:

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی : آقای مرتضی احمدی

کارگزینی کارکنان : خانم زهره فخری نژاد

مسئول دبیرخانه : خانم زهره فخری نژاد

جذب هیئت علمی و کارگزینی هیئت علمی: آقای مهندس قنبرزاده

حسابدار : آقای سید علی موسوی

مسئول صندوق رفاه : آقای یوسف طاهری

مسئول فارغ التحصیلان: آقای یوسف طاهری

 

 

نامه ها وبخشنامه ها

• شهریه دانشجویانیکه ثبت نام وانتخاب واحد می کنند ومشغول به تحصیل می شوند بر اساس سال ورود آنها محاسبه خواهد شد .
• شهریه بر مبنای ثابت ومتغیر محاسبه خواهد شد که شهریه ثابت بر اساس رشته و شهریه متغیر طبق واحدهای نظری وعملی عمومی، پایه، اصلی،تخصصی وکلینیکی محاسبه می شود .
• شهریه متغیر هرسال یکبار (ترم اول هرسال)براساس مصوب سازمان مرکزی افزایش میابد .
• شهریه ترم اول دانشجوبصورت علی الحساب خواهد بود .
• دانشجویان موظف هستند هرترم شهریه خودرا در موعد مقرربصورت کامل پراداخت نمایند.
• فیش پرداختی دانشجو باید بدون قلم خوردگی باشد بخصوص در قسمت مشخصات
• پذیرفته شدگانی که بعلت عدم ارائه مدرک تحصیلی (نداشتن دیپلم ) نتوانند انتخاب واحد نمایند . ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود . چنانکه (حداکثر دو نیمسال)موفق به ارائه مدرک خود نشوند طبق دستور العمل موجود با ورودیهای سال بعد شهریه آنها محاسبه خواهد شد.
• چنانچه دانشجوبعداز مدت زمان حذف زمان واضافه نسبت به حذف ترم اقدام نماید ویا نتواند در امتحانات پایان ترم شرکت کند(حذف ترم)،شهریه وایزی اعم ازثابت ومتغیر به ایشان مستردنخواهد .
• دانشجویانیکه از مرخصی تحصیلی استفاده می نمایند ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود.
• دانشجویانیکه از مرخصی بابت ماموریت خارج از کشور کارکنان دولت (باتصویب سازمان مرکزی)استفاده می کنند باید شهریه ثابت را پرداخت نمایند.
• طبق آخرین دستورالعمل موجود در امورمالی دانشجویانی که واحدهای درسی آنها معادلسازی میشود از پرداخت هزینه معادلسازی معاف هستند.
• چنانچه دانشجودرترم تابستان انتخاب واحد نماید ملزم به چرداخت نصف شهریه ثابت است.
• دانشجویانی که بعد ازچندترم ازادامه تحصیل منصرف می شوند هزینه انصراف آنها طبق دستورالعملهای صادره ازسازمان مرکزی خواهد بود.
• طبق دستورالعمل دانشجویانی که برای اولین بار دروس آموزش قران و وصایا را انتخاب نمایند از پرداخت شهریه معاف هستند ولی چنانچه موفق به گذراندن دروس مذکور به هردلیل نشوند ملزم به پرداخت شهریه می باشند.
• هزینه بیمه دانشجویی هرسال یکبار اخذخواهدشد.
• دانشجویانی مجاز به استفاده ازکلاسهای درسی می باشند که فرم انتخاب واحد آنها ممهور به مهر امور مالی باشد.

 

اهم فعالیت

• انجام کلیه امورمالی دانشجویان اعم ازاخذ وثبت فیش بانکی ـ ثبت تخفیف ـ ثبت وام ـ ثبت چک وصولی دانشجویان ـ تقسیط ودریافت چک ـ کنترل فرم وسفته یا چک تضمینی دانشجویان جهت اخذوام ـ کنترل نهایی وامورمالی دانشجویان فارغ التحصیل در دانشکده وتسویه حساب مالی ایشان.
• کنترل وجلوگیری از دانشجویان بدهکاراعم ازوام، چک وشهریه .
• انجام کارهای دانشجویان مهمان وتسویه حساب کامل آنهادر دانشگاه.
• انجام اموری که مربوط به دانشگاه وبه دستورریاست محترم دانشگاه صورت میگیرد.
• بررسی علت بدهی دانشجویان قدیمی ورفع اشکالات موجود درسیستم مال درنیمسال های گذشته وحال.
• انجام امورتسویه نهایی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه .
• گرفتن آمارهای مختلف اعم ازتخفیف ، تقسیط و تعداد دانشجویان وپرداختنی دانشجویان ونیز بدهکاران بصورت مرتب وارسال آن برای قسمتهای درخواست کننده آمار دردانشگاه.
• انجام امور مربوط به ثبت نام در نیمسال تابستان .
• فرستادن لیست اسامی دانشجویانی که ازتخفیفات مختلف (بنیادشهید ـ بنیاد جانبازان واداره بهزیستی ـ ریاست دانشگاه ـ ائمه جماعت وشورای شهر)درطول تحصیل ونیمسالهای مختلف استفاده کرده اند.
• تنظیم فرمهای مربوط به تقسیط شهریه برای بررسی مجددچکهای برگشتی .
• اعلام اسامی دانشجویان که چکهای آنان برگشت خورده است در بردهای مربوط به امور مالی دردانشکده.
• پیگیری پرداخت بدهی دانشجویان بدهکار بصورت اعلام اسامی در بردهای مربوطه ونیزبصورت کتبی ومراجعه به کلاسهای درس آنان.

تسهیلات وامکانات جهت ارائه به کارمندان وهیات علمی
• وام ودیعه مسکن جهت کارکنان (اعضاء هیات علمی + غیرعضوهیات علمی
• وام خرید مسکن (اعضاءهیات علمی + غیر عضوهیات علمی)
• وام ضروری (اعضاءهیات علمی + غیر عضوهیات علمی)
• وام خرید اتومبیل جهت اعضاءهیات علمی

 

اطلاعیه های مالی

• واریز شهریه از طریق اینترنت ـ پیروپرسشهای متعدددانشجویان، دراول مهرماه واریز شهریه ازطریق اینترنت امکان پذیر میباشد.
• برای انتخاب واحد ، واریز بدهی های معوقه الزامی است ـ دانشجویان محترم توجه نمایند قبل اززمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۹۷ بدهی های معوق خود را حتماً پرداخت نمایند.
• انتخاب واحد و پرداخت شهریه از طریق اینترنت ـ برای انتخاب واحد وواریز شهریه نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه و بانک نیست .
• دانشجویان عزیز جهت گرفتن کارت ورود به جلسه ـ اشتغال به تحصیل بدهی شهریه ترم جاری را تسویه نمایند.

• شهریه باید شماره به حساب ۰۱۰۵۴۶۲۳۵۸۰۰۷بانک ملی واریزگردد

 

 

شرح وظایف دبیرخانه

 

مسئول دبیرخانه : خانم زهره فخری نژاد

۱)دریافت کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست و نامه رسان واحد و تفکیک نامه آنها

۲)دریافت و ارسال مکاتبات دانشگاه از طریق اتوماسیون منطقه و سازمان

۳)ثبت کلیه مکاتبات مربوطه به ریاست دانشگاه و معاونتها و در صورت لزوم تفکیک نامه معاونتها و ارسال به واحد مربوطه

۴)کلیه مکاتباتی که ریاست دانشگاه و معاونتهای مربوطه و مدیریت هاارسال می کنند ثبت وپس از تفکیک از طریق پست و نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.

۵)پیگیری تلفنی و حضوری ارباب رجوع و همکاران

عجب شير – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف – دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير

تلفن:59-4051 63 37(041)

فکس: 3457 62 37(041)

پست الکترونیک: info@ajabshiriau(dot)ac(dot)ir

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.

Template Design:Dima Group