یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۹:۱۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

وب سایت داشنگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

رشته ها

لیست رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر

ردیف

نام رشته

گروه آموزشی

مقطع

سرفصل رشته ها

۱ مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی مدیریت دکتری تخصصی http://sep.iau.ir/Silabes/17203.pdf
۲ مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک مدیریت

کارشناسی ارشد

 http://sep.iau.ir/Silabes/15260.pdf
۳ مدیریت مالی مدیریت

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/15287.pdf
۴ مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی مدیریت

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/15218.pdf
۵ مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیکی برق

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25267.pdf
۶ مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانو الکترونیک برق

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25267.pdf
۷ مهندسی برق – سیستمهای قدرت برق

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25267.pdf
۸
۹ روانشناسی تربیتی علوم تربیتی کارشناسی ارشد http://sep.iau.ir/Silabes/15128.pdf

ترم بندی

۱۰ تحقیقات آموزشی علوم تربیتی کارشناسی ارشد http://sep.iau.ir/Silabes/15201.pdf
۱۱ آموزش و بهسازی منابع انسانی علوم تربیتی کارشناسی ارشد  ترم بندی
۱۲ اقتصاد اسلامی اقتصاد کارشناسی ارشد دانلود
۱۳ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل مدیریت کارشناسی ارشد  http://sep.iau.ir/Silabes/15260.pdf
۱۴
۱۵ بانکداری اسلامی علوم انسانی کارشناسی ارشد دانلود
۱۶ مکاترونیک فنی و مهندسی کارشناسی ارشد http://sep.iau.ir/Silabes/25183.pdf
۱۷ حسابداری حسابداری کاردانی ناپیوسته http://iausep.com/Silabes/11168.pdf

۱۸

حسابداری

حسابداری

کاردانی پیوسته

 http://iausep.com/Silabes/82128.pdf

۱۹ حسابداری حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

 http://iausep.com/Silabes/84157.pdf
۲۰ حسابداری حسابداری

کارشناسی پیوسته

 http://iausep.com/Silabes/13153.pdf
۲۱
۲۲

مهندسی معماری

معماری کارشناسی ارشد دانلود
۲۳ معماری معماری

کاردانی پیوسته

 دانلود
۲۴ مهندسی تکنولوژی معماری معماری

کارشناسی ناپیوسته

 دانلود
۲۵ مهندسی معماری (ورودی های قبل از ۹۷) معماری

کارشناسی پیوسته

 دانلود
۲۶
۲۷ علمی کاربردی برق صنعتی برق کاردانی ناپیوسته دانلود
۲۸ علمی کاربردی الکتروتکنیک –

برق صنعتی

برق

کاردانی پیوسته

دانلود
۲۹ الکترونیک – تاسیسات الکتریکی برق

کاردانی پیوسته

۳۰ مهندسی برق – قدرت برق

کارشناسی پیوسته

دانلود
۳۱ مهندسی تکنولوژی برق – قدرت برق

کارشناسی ناپیوسته

دانلود
۳۲ مهندسی تکنولوژی الکترونیک برق

کارشناسی ناپیوسته

۳۳ علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر کاردانی ناپیوسته دانلود
۳۴ علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر کاردانی پیوسته دانلود
۳۵ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دانلود
۳۶ کارهای عمومی ساختمان عمران کاردانی پیوسته  دانلود
۳۷ عمران – آب و فاضلاب عمران کاردانی ناپیوسته
۳۸ مهندسی اجرایی عمران عمران

کارشناسی ناپیوسته

 دانلود
۳۹
۴۰ مهندسی تکنولوژی ساختمان عمران

کارشناسی ناپیوسته

 http://iausep.com/Silabes/84122.pdf
۴۱ مهندسی عمران عمران

کارشناسی پیوسته

دانلود
۴۲ مکانیک خودرو مکانیک کاردانی پیوسته دانلود
۴۳ ساخت وتولید مکانیک کاردانی پیوسته دانلود
۴۴ مکانیک (کلیه گرایش ها) مکانیک کارشناسی دانلود
۴۵ مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابراز مکانیک کارشناسی ناپیوسته دانلود
۴۶ مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی مکانیک کارشناسی ناپیوسته دانلود
۴۷ مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو مکانیک  کارشناسی ناپیوسته دانلود
۴۸ مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید مکانیک کارشناسی ارشد دانلود
۴۹ مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی مکانیک کارشناسی ارشد دانلود
۵۰ مدیریت بازرگانی مدیریت

کارشناسی پیوسته

۵۱ مدیریت جهانگردی مدیریت

کارشناسی پیوسته

۵۲ اقتصاد بازرگانی اقتصاد

کارشناسی پیوسته

۵۳ آموزش زبان انگلیسی زبان

کارشناسی ناپیوسته

۵۴ مترجمی زبان انگلیسی زبان

کارشناسی پیوسته

۵۵ تربیت دبیر زبان انگلیسی زبان

کارشناسی پیوسته

عجب شير – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف – دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير

تلفن:59-4051 63 37(041)

فکس: 3457 62 37(041)

پست الکترونیک: info@ajabshiriau(dot)ac(dot)ir

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.

Template Design:Dima Group